Oddělení knihovnických služeb

Regionální funkce jsou v praxi uplatňované odborné knihovnické činnosti podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji služby, které napomáhají rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Krajská knihovna v Plzni pověřila výkonem regionálních funkcí pro oblast Domažlicka Městskou knihovnu Boženy Němcové Domažlice.

V bývalém domažlickém okrese působí 84 knihoven poskytujících občanům veřejné knihovnické a informační služby. Služby jsou určeny všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám, které mají uzavřenou "Smlouvu o poskytování regionálních služeb". Tyto služby jsou bezplatné.

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu regionálních funkcí:

  • poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny
  • vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů a porad
  • tvorba a oběh výměnných souborů pro základní knihovny provozované obcí
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu základních knihoven provozovaných obcí
  • podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
  • pomoc při zpracování knih zakoupených obcí
  • pomoc při zavádění nových knihovnických systémů pro základní knihovny
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky